วันนี้ :
111 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน์ ของอบต.ท้ายเกาะ 
"เป็นเลิศด้านการพัฒนา บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจประชาชน"


พันธกิจ ของอบต.ท้ายเกาะ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้นให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
4. ส่งเสริมการป้องกันปัญหาทางสังคม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
7. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล และจัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
9. ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
11. ส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
12. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
13.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 
   
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th