วันนี้ :
122 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 6 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
   
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ รวม ๘ ด้านไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 พัฒนาและปรับปรุง ถนน สะพาน ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด
    1.2 พัฒนาและปรับปรุง แม่ค้า ล้าคลอง ถนน ให้สวยงาม
    1.3 ให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งต้าบล
    1.4 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชน (ด้านการเกษตร)
    2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม
    2.3 ส่งเสริม เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชด้าริ
    2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    2.5 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP
3. การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3.2 ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ มีความเข้มแข็ง ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดโรคติดเชื้อ
    3.3 ให้ความส้าคัญและช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
    3.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
    4.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา ในระบบ
    4.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา นอกระบบ
    4.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทางไกลดาวเทียม
    4.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา
    4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.1 ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
    5.2 ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี
    5.3 ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนในต้าบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรค และได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามความเหมาะสม
    6.2 ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
    6.3 พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาดและปลอดภัย
    6.4 ส่งเสริมการออกก้าลังกายและเล่นกีฬา
7. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ ให้สวยงาม
    7.2 ปลูกจิตส้านึกไม่ให้มีการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7.3 ปลูกจิตส้านึกไม่ให้มีการสร้างมลภาวะ มลพิษ หรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
    7.4 ด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอย
    7.5 ด้าเนินการปลูกป่าชุมชน
    7.6 คุ้มครองดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูงๆ
    8.2 จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
    8.3 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
    8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม เช่น ร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ เป็นต้น
    8.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า เช่น การส่งเสริมให้มีกลุ่มเอกชน เป็นต้น
    8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมต้าบล ประชาคมหมู่บ้าน
    8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมิน องค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th