วันนี้ :
122 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 6 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
 
นายสุรินทร์ เผยพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ20
นางสาวจิรภัทร ลิขิตธนธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ20
นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ20
นายสัมพันธ์ บุญเทียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ20
นางสุชาดา จันตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ15
นายนภดล หงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 02-5931079 ต่อ13
นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 02-593107
นางสาวจิรภัทร ลิขิตธนธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสงิ่แวดล้อม
โทรศัพท์ : 02-5931079
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th