วันนี้ :
104 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
นายสัมพันธ์ บุญเทียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายนนเร นาคจรุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสัมพันธ์ บุญเทียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางณัฏฐกานต์ เกษร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสิริมา เรืองสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิรัตน์ ต้นรัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอาคม สุวัฒโน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอรัญ จันทร์กละ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา ปัทมังสังข์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกานดา อ่อนกลิ่น
คนงานทั่วไป
นางสาวศโลบล พึ่งมี
คนงานทั่วไป
นายฉลอง ลำพัชวา
คนงานทั่วไป
นายสุรเดช วงศ์ราตรี
คนงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ บุญณะ
คนงานทั่วไป
นางวันเพ็ญ วงศ์ราตรี
นักการภารโรง
นายประยงค์ บุญส่ง
ยาม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th