วันนี้ :
121 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
01 โครงสร้างการบริหารงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A
09 Social Network  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 17 E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------------
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำป
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
---------------------------------------------------------------------------------------------
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th