วันนี้ :
113 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี
---------------------------------

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
                   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ : 87/11 หมู่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์  02-25931079, 02-5932579 โทรสาร 02-5931079 , 02-5932579 ต่อ 16 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่  1  บ้านขนมเปียก
2. หมู่ที่  2  บ้านแกงร้อน  
3. หมู่ที่  3  บ้านต้นสะตือ
4. หมู่ที่  4  บ้านลาดท้องวัง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองต่างๆแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก บางปีจะประสบน้ำท่วมโดยเฉพาะในปีที่ฝนตกชุกจะทำให้น้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกห่างจากที่ว่าการอำเภอสามโคก ประมาณ  6 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,662 ไร่  2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลโคกช้าง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลบางกระบือ  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา  และอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวัน   ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทำให้บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ฤดู

 ฤดูร้อน

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์  ถึงเดือน พฤษภาคม 

ฤดูฝน

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน  ถึงเดือน กันยายน

ฤดูหนาว

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในตำบลท้ายเกาะ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวทำให้การระบายน้ำไม่ดี

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือคลองต่าง ๆ ไหลผ่านครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้
-  หมู่ที่ 1 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก -  ท้ายเกาะ)
-  หมู่ที่ 2 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ)
-  หมู่ที่ 3 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ) , คลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์และคลองยายหอม
-  หมู่ที่ 4 คลองชลประทาน (คลองสิบศอก , คลองขนมเปียก , คลองเจ๊ก) , คลองอ้ายแบน , คลองแว้ และคลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ไม่มีป่าไม้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นพื้นที่เกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

 
 

 

 
   
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th